ЗА НАС

Фирма „КК-Гайдарски и син” е създадена през 2008 г. като еднолично дружество с ограничена отговорност. Фирмата е специализирана в следните сфери: подготовка и реализация на проекти с национално и международно финансиране; изработка на планове, стратегически доклади и анализи за публични организации и фирми; подготовка на тръжни досиета и технически задания, съгласно закона за обществените поръчки. Фирмата се намира на 11 ет., в сградата на ул. «Васил Левски» №1 (бивш ОАПС), ст. 10 и 11.

Одобрени и финансирани до настоящия момент са над 140 проекта по Програма за развитие на селските райони 2007-2013 с договорирани средства, от страна на земеделските производители, в размер на над 27 млн.лв, като от тях по мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери” са сключени 40 договори с млади фермери от област Плевени и Ловеч, за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в размер около 2 млн.лв. По мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” фирмата е изготвила над 100 проекта на физически и юридически лица от областите Плевен, Ловеч, Враца, Велико Търново и Монтана. Проектите са одобрени от ДФ „Земеделие”-РА, като договорените средства възлизат на над 25 млн.лв. Особено важни за нас са изготвените и договорирани 35 проекта по мярка 121, на обща стойност около 12 млн.лв., касаещи прилагането на Нитратната  Директива 91/676 /ЕИО. На база на тези проекти се изграждат лагуни за съхранение на течна торова маса, закупува се земеделска техника и т.н., като крайната цел е в тези стопанства, да бъде изградена цялостна система за събиране, съхранение и оползотворяване на оборски тор.

Съвместно с Фондация за околна среда и земеделие, с. Любеново разработихме и спечелихме проект по мярка 111 „Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания”, на база на който проведохме 10 информационни курса по опазване компонентите на околната среда, и обучихме 100 земеделски производители от областите Плевен, Ловеч, Габрово и Кюстендил.

В началото на 2012 г. се обособи и  информационен център, в който експертите от консултантския екип – агроинженер, двама икономисти и зооинженер ще предоставят акткуална и адекватна информация на земеделските производители, както и помощ за цялостната организация на стопанството.

От месец ноември 2011 г. издаваме и ежемесечен журнал, който се разпространява безплатно.