Изготвяне на проектни предложения по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-1.2.03 „Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност” Компонент II

Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-1.2.03 „Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност” Компонент II

 

Процедурата „Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност” ще се реализира в три взаимно свързани компонента.

В Комопонент І безработни лица с ясна идея за започване на стопанска дейност да бъдат подпомогнати в развитието й, чрез ползването на специализирани обучения и/или консултантски услуги.

В Компонент II - на предприятията, регистрирани от лицата, успешно завършили обучението и/или ползвали услуги по Компонент I, ще им бъдат предоставени малки грантове за стартиране на проектите. Целта е да бъдат подпомогнати лицата при стартиране на самостоятелна стопанска дейност. По този компонент се прилага кръстосано финансиране. Безработните лица, регистрирали предприятие и/или стартирали дейност, ще получат малки грантове за осигуряване на първоначален стартов капитал за: обучение на персонал, първоначално закупуване на материали, осигуряване на разходите за трудови възнаграждения на самонаетото лице и на наетия персонал за не повече от 3 месеца, както първоначален инвестиционен капитал, свързан с развитието на основната дейност на предприятието.

В Компонент III - ще се предоставят услуги на лицата, стартирали проекти по Компонент II, от консултантски фирми и/или бизнес центрове, които имат достатъчен и доказуем опит при предоставяне на съответните услуги.

 

Размерът на безвъзмездната финансова помощ по проектно предложение трябва да се вмества в следните минимални и максимални граници:

  • Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: Не е приложимо.
  • Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за Компонент II – не може да надхвърля 20 000 лева.

 

Допустими кандидати:

- предприятия, регистрирани от лицата ползвали услуги (завършили успешно обучение и/или преминали консултиране) по Компонент 1.

 

Допустими видове дейности

„Дейност” е задача или група от задачи (действие или група от действия), които имат (водят до постигане на) конкретен резултат /продукт, и чрез които се реализира изпълнението на съответния проект.

За нуждите на Компонент ІI, Кандидатите могат да получат безвъзмездна финансова помощ за реализация на една или няколко от следните дейности:

  • Изготвяне на стратегия и стартиране дейността на собственото предприятие – не е задължителна за кандидатите;

 

При разписването на тази дейност във формуляра за кандидатстване, кандидатът, следва да опише стартиращата дейност, идеята за развитието на предприятието, общи положения за сферата на дейност и отрасъла/бранша, в който ще се развива предприятието. Да се предостави информация, относно методите на управление на предприятието, организационната дейност и работните процеси в него, а така също и неговата бъдеща визия. За нуждите на предприятието, допустимо е кандидатът да изработи стратегията за работа в собстветното си предприятие. В случай, че кандидатът има изготвен бизнес-план по Компонент I, е необходимо той да бъде приложен към пакета с документи. Тогава не се изисква изготвянето на стратегия.

 

  • Обучение на наетия персонал – задължителна дейност;

 

С оглед постигане на заложените цели, проектът трябва да включва дейности за предоставяне на обучения на новонаетите лица, които са в съответствие с приоритетните действия съгласно чл. 3 от Регламент 1081/2006.

Обученията следва да са съобразени със спецификата на стартиращия бизнес и необходимото за целта работно оборудване и технологии. В програмите на обученията трябва да се включват дейности, които ще допринесат за развитие на стартиращия бизнес и работния процес и ще обосноват нуждата от подобен вид обучения. Също така, обученията трябва да съдържат хоризонтални принципи, като например въвеждане на информационно-обучителни модули за спецификите на отделните хоризонтални принципи и да са с продължителност не по-малко от 45 учебни часа.

Обученията се извършват в съответствие с установените нужди на работодателите и с насоченост към въвеждане в работния процес и работа с придобитото оборудване и технологии по настоящата процедура.

 

ВАЖНО:

След преминатото обучение, следва да бъде издаден документ, удостоверяващ успешното завършване и придобитите умения и компетентности от страна на успешно преминалите съответното обучение служители..

 

  • Първоначално закупуване на материали – задължителна дейност;

 

Закупуване на материали, които в рамките на изпълнението на проекта трябва да бъдат изразходвани, вложени или реализирани.

 

  • Закупуване на оборудване, необходимо за дейността на предприятието – не е задължителна дейност:

Допустимо е закупуване на оборудване, необходимо за дейността на предприятието. Закупуването на оборудване следва да се обоснове във Формуляра за кандидатстване и да произтича от спецификата на дейността на предприятието и идеята за развиване на собствения бизнес на кандидата. Предназначението на закупеното оборудване следва да се запази от кандидата за срок от минимум 5 години след приключване на проекта.

 

  • Извършване на ремонтни работи в помещения, в които се извърша дейността на предприятието – не е задължителна дейност;

 

Допустимо е извършването на текущ ремонт за помещенията, предвидени да се използват за осъществяване дейността на новосъздаденото предприятие.

  • Осигуряване на трудови възнаграждения на самонаетото лице и наетия персонал за не повече от 3 месеца – задължителна дейност:

Във Формуляра за кандидатстване, Кандидатът описва броя и спецификата на работните места, които предвижда да разкрие, изискванията към лицата, които предвижда да наеме и работното време. В бюджета на проекта в раздел 1 се посочва възнаграждението, което се предвижда да получавата новоназначените лица (вж. По-долу „Инструкция за попълване на бюджет”, раздел 1).

Всички горепосочени дейности следва да са насочени към подготовка и осъществяване на стопанската дейност на предприятието.

Договарящият орган може да отстрани разходи, които са свързани с недопустими дейности.

 

Допустимите дейности трябва да са и в съответствие с хоризонталните принципи по ОП и да не се допуска дублиране на финансиране на едни и същи дейности от различни източници.

 

Продължителност

 

Приемането, изпълнението и отчитането на проектни предложения ще се осъществява в периода 2012 – 2014 г. до изчерпване на бюджета на процедурата.

В срок до 31 октомври 2014 г. бенефициентите следва да приключат проектните дейности и до 2 месеца след този срок да представят финални отчети, за окончателното изплащане на средствата.

ВАЖНО!

Продължителността на договор по настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е минимум 3 месеца и не повече от 12 месеца.

 

За повече информация и съдействие, моля обърнете се към експертите на „КК-Гайдарски и Син” ЕООД, гр. Плевен.