Стартиране на проект „Възраждане на предприемаческия дух в Северозападна България”, съгласно договор №BG05M9OP001-1.023-0003-C01, по процедура чрез подбор на проекти BG05M9OP001-1.023 “Насърчаване на предприемачеството”, ОПРЧР 2014-2020 г.

Уважаеми Госпожи и Господа,

Във връзка със стартиране на проект „Възраждане на предприемаческия дух в Северозападна България”, съгласно договор №BG05M9OP001-1.023-0003-C01, по процедура чрез подбор на проекти BG05M9OP001-1.023 “Насърчаване на предприемачеството”, ОПРЧР 2014-2020 г., който се изпълнява на територията на Северозападна България – области: Плевен, Ловеч, Видин, Ви представяме кратко резюме на проектната инициатива, както следва:

Основните цели на проектното предложение са:

1. Информиране, мотивиране и представяне на възможностите за развитието на самостоятелна стопанска дейност и предприемачество. Популяризиране, като пример за подражaние на успелите предприемачи, които създават работни места и доходи, за да стане предприемачеството привлекателна алтернатива и движеща сила за икономически растеж в Северозападна България.

2. Предоставяне на обучения, свързани с развитието на предприемачески, управленски и бизнес знания и умения и разработване на бизнес идеи и планове за управление на самостоятелна стопанска дейност. Придобиване на предприемачески, управленски и бизнес умения с чисто практическо приложение, като обучението ще бъде осъществено по програма, водеща до придобиване на практически приложими знания и умения. Обучението ще бъде интерактивно чрез активно участие на обучаемите при създадена благоприятна обучителна среда, осигурена с модерни технически средства и подходящи учебни помагала и материали. По време на обучението ще бъдат представени и редица „Добри предприемачески практики”, което ще доведе до увеличаване на тяхната популярност като пример за подражание и ще се вземе под внимание разнообразието на предприемачески профили и пътища към успеха.

3. Предоставяне на пълен пакет консултантски услуги за подготовка на самостоятелна стопанска дейност, в т.ч. - консултации за разработване на бизнес идеи, съобразени с индивидуалните желания и умения на участниците в проектното предложение; - преценка на жизнеспособност на бизнес идеите и кандидат-предприемачите; - консултации и менторство за подготовка на управлението на бизнес дейността и разработване на бизнес планове от лицата; - насочване към кандидатстване за финансиране на дейността от налични финансови източници, в т.ч. финансови инструменти на ОП РЧР; - подготовка на документи за регистрация на стопанска дейност, вкл. юридическа помощ. Предоставянето на съпътстващи консултантски услуги, ще допринесе за oсигуряване на устойчивост на новостартирващите предприятия.

Проектните дейности стартират с изпълнението на Дейност 1 „Информиране и мотивиране за развитието на самостоятелна стопанска дейност и предприемачество“ от проектната инициатива, която цели: 
- Да се предостави информация на потенциалните участници за възможностите, които предоставя проекта; те да бъдат мотивирани за включване и активно участие в проектните дейности; 
- Да се популяризират като пример за подражание успелите предприемачи, които създават работни места и доходи, за да стане предприемачеството привлекателна алтернатива и движеща сила за икономически растеж в Северозападна България; 
- Да се формира позитивно и активно отношение у представителите на местни институции и организации. 
Информационната кампания „Вдъхновявам, Създавам, Развивам”, включва десет Информационни дни, от които пет в областни градове – Видин, Враца, Монтана, Ловеч и Плевен, както и в пет общински центъра, определени на база географско разположение и брой население, а именно: Берковица /област Монтана/, Оряхово /област Враца/, Луковит /област Ловеч/, Кнежа /област Плевен/ и Никопол /област Плевен/. Информационните дни ще осъществят среща на експертите, отговарящи за изпълнението на дейността, с максимално широк кръг от потенциални представители на целевите групи. Те ще бъдат организирани на централно място на градския площад, като ще бъде разположена информационна шатра /3*3м/, рекламен флаг, тип „крило” – 2 бр. и информационен банер, ще бъдат раздадени информационни материали и проведени срещи с потенциални предприемачи. 

 

Развитието на предприемачеството е сред основните приоритети на Европейската комисия. Насърчаването на самостоятелна стопанска дейност е идентифицирано, като ключова предпоставка за развитие на иновациите и създаване на повече добавена стойност в икономиката. Именно чрез изпълнение на заложените цели на проектното предложение ще бъде оползотворен голяма част от наличния потенциал на района, ще се насърчи предприемачеството и ще се осигури разкриването на нови устойчиви работни места чрез самонаемане.

 
 
За контакти: 
„КК – Гайдарски и Син“ ЕООД
5800 Плевен, ул. Васил Левски №1, ет. 11
Тел. 064/803 225, 0899 173 705, e-mail: 
 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.