Консултации за новостартиращите предприятия по схемата за предприемчивите българи

На вниманието на новостартиращите предприятия, които са сключили договори за безвъзмездна финансова помощ по Компонент ІІ на схема BG051PO001-1.2.02 „Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност“ по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”.

 

1. Кой има право на безплатна консултантска помощ по Компонент ІІІ на проект „Подкрепа за предприемчивите българи – компонент ІІІ” по схема BG051PO001-1.2.02 „Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност“ - Компонент 3 по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”.


Новостартиращите предприятия, които са сключили договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Компонент ІІ на схемата имат право на безплатна консултантска помощ по Компонент ІІІ.

Право на консултантски услуги имат и новосъздадените предприятия, на които срока за изпълнение на договора, сключен с Агенция по заетостта за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Компонент ІІ е изтекъл. Посочените фирми са част от целевата група по проекта с цел спазване на принципа на равнопоставеност между новите фирми.


2. Кои са консултантските фирми, които предоставят безплатни консултантски услуги на новосъздадените предприятия?


След проведена обществена поръчка по Закона за обществените поръчки за избор на консултантски фирми и бизнес центрове за развитие на предприемачеството по проекта към момента са сключени договори с:

- „КК – ГАЙДАРСКИ И СИН” ЕООД, с адрес Плевен, ул. „Цар Самуил” 45А, представлявано от Петя Маринова Гайдарска за консултиране на ново стартиращи предприятия, развиващи дейност на територията, обслужвана от ДРСЗ Русе.


- Агенция СТРАТЕГМА ООД, със седалище адрес на управление гр. София 1202, ул. „Г. С. Раковски” №18, ет.4, представлявано от Владимир Петров – управител, за консултиране на ново стартиращи предприятия, развиващи дейност на територията, обслужвана от Дирекция „Регионална служба по заетостта /ДРСЗ/ Монтана;


- „ШАМБАЛА ФИНСИТИ ОДИТ” ДЗЗД, с адрес гр. София 1301, ул. „Алабин” 17, ет. 2, представлявано от Любомир Цветанов Любомиров за консултиране на ново стартиращи предприятия, развиващи дейност на територията, обслужвана от ДРСЗ София;


- „ШАМБАЛА ФИНСИТИ ОДИТ” ДЗЗД, с адрес гр. София 1301, ул. „Алабин” 17, ет.2, представлявано от Любомир Цветанов Любомиров за консултиране на ново стартиращи предприятия, развиващи дейност на територията, обслужвана от ДРСЗ Пловдив;


- „ШАМБАЛА ФИНСИТИ ОДИТ” ДЗЗД, с адрес гр. София 1301, ул. „Алабин” 17, ет.2, представлявано от Любомир Цветанов Любомиров за консултиране на ново стартиращи предприятия, развиващи дейност на територията, обслужвана от ДРСЗ Благоевград;


- Обединение „ЕЛАНА И ПАРТНЬОРИ”, с адрес гр. София 1756, Софарма Бизнес Тауърс, ул. „Лъчезар Станчев” 5, кула Б, представлявано от Кристина Цветанска – изпълнителен директор, за консултиране на ново стартиращи преприятия, развиващи дейност на територията, обслужвана от ДРСЗ Варна;


- Обединение „ЕЛАНА И ПАРТНЬОРИ”, с адрес гр. София 1756, Софарма Бизнес Тауърс, ул. „Лъчезар Станчев” 5, кула Б, представлявано от Кристина Цветанска – изпълнителен директор, за консултиране на ново стартиращи преприятия, развиващи дейност на територията, обслужвана от ДРСЗ Ловеч.


Към момента няма избрани консултантски фирми и бизнес центрове за развитие на предприемачеството по проекта за консултиране на ново стартиращи предприятия, развиващи дейност на територията, обслужвана от ДРСЗ Бургас и ДРСЗ Хасково.


3. Какви са темите, по които консултантските фирми следва да предоставят безплатна консултантска помощ на новосъздадените предприятия?
Съгласно сключените договори с Агенцията по заетостта консултантските фирми са длъжни да предоставят съпътстващи консултантски услуги на предприятията, получили финансиране в рамките на Компонент II са свързани с:
- анализ на пазара на бъдещата самостоятелна стопанска дейност;

- преценка на финансовите и човешките ресурси на стартиралия бизнеса;

- подготовка на начален счетоводен пакет;

- подготовка на маркетингова стратегия;

- консултации във връзка с изискванията на националното законодателство и европейските норми в конкретната област;

- запознаване с начините за търсене и получаване на финансиране от различни кредитни институции.


Темите за консултиране следва да имат практическа насоченост, да съответстват на потребностите на новото предприятие и да го подпомагат в изпълнението на договора, сключен по Компонент ІІ.

Следва да се има предвид, че по проекта е допустимо писмено консултиране, съгласно утвърдена Процедура.

В случаите, в които желаете да получите писмен отговор следва по електронната поща на съответния консултант да отправите въпроса, който Ви интересува. Желателно е въпросът да е конкретен и свързан с предмета на дейност на фирмата Ви с цел по -голяма ефективност на писмената консултация.

 

4. Как може новосъздаденото предприятие да се възползва от безплатна консултантска помощ по Компонент ІІІ?


Лицата, сключили договори по Компонент ІІ следва да изпратят на съответните консултантски фирми информация за:

- име, образование, квалификация, възраст, предишен опит в самостоятелна стопанска дейност, координати за връзка – адрес, телефон, електронна поща и др.;


- предмет на дейност на регистрираната фирма, основни дейности, за реализацията на които е одобрено финансиране;

- потребности от консултиране по теми, в съответствие със задълженията на консултантските фирми. 


След подаване на информация за съответните потребности на конкретните предприятия Консултантските фирми изготвят месечен график по образец.
Консултантът изготвя план за консултиране за всяко  консултирано предприятие при осъществяване на първата среща.

Консултирането следва да се извършва по място на извършване на дейността на предприятието.


ВАЖНО!
Консултациите са безплатни за новосъздадените предприятия, сключили договори по Компонет ІІ.

За всяка консултация може да изразите становище, мнение или предложение при попълване на констативния протокол или анкетна карта.

Ваши становища, мнения и предложения относно съвместната Ви работа с консултантските фирми, в рамките на проект „Подкрепа за предприемчивите българи – компонент ІІІ” по схема BG051PO001-1.2.02 „Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност“ - Компонент 3 по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” може да изразявате и на електронен адрес Komponent 3 @ az.government.bg.


Подробна информация за проекта и възможностите за ползване на консултантски услуги може да намерите в ДРСЗ и в дирекции „Бюро по труда” в областните градове.