Нови одобрени проекти по ОП РЧР

Нови два проекта, подговтени от екипа на „КК-Гайдарски и Син” ЕООД са одобрени за финансиране по ОП „Развитие на човешките ресурси”, схема „Ново работно място”. Проектите са насочени към наеманe на млади безработни до 29-годишна възраст, чрез подкрепа за инвестиционните разходи и разходите за труд, свързани със създаването на новите работни места за целевата група. Ще се предостави и професионално обучение и/или обучение по ключови компетентности на наетите младежи в зависимост от потребностите на работодателите.