Работен график за прием на проекти по

ДФ „Земеделие” ще приема заявления по 11 мерки от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР).

112 „Създаване на стопанства на млади фермери” – 27 май – 14 юни;

114 „Използване на консултантски услуги от фермери и собственици на гори” – 22 април – 17 май;

121 „Модернизиране на земеделските стопанства” – 20 май – 14 юни;

122 „Подобряване на икономическата стойност на горите” – 22 април –16 август;

123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти” – 1 юли – 26 юли;

141 „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране” – 10 юни – 6 септември;

311 „Разнообразяване към неземеделски дейности” – 6  май – 31 май;

312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия” -  6 май – 31 май;

313 „Насърчаване на туристическите дейности” - 8 юли - 2 август;

321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” – 8 юли – 2 август;

322 „Обновяване и развитие на населените места” – 8 юли – 2 август;

Допустимите инвестиции по мярка 121 ще бъдат обявени допълнително след дискусии за остатъчните средства по мярката и разпределението им. По  мерките 311 и 312 кандидатите ще могат да подават документи за всички допустими инвестиции по наредбите, с изключение на проекти за производство и продажба на енергия от ВЕИ и по-специално за инвестиции за изграждане на фотоволтаични централи.
   Напомняме, че графикът подлежи на промени. ДФ „Земеделие” обявява всеки прием най-малко 15 работни дни преди началото му на www.dfz.bg и www.prsr.bg и изпраща съобщения до медиите.