Предприемчиви българи ще стартират собствен бизнес с успешно разработени проекти от „КК-Гайдарски и Син” ЕООД

Предприемчиви българи ще стартират собствен бизнес с успешно разработени проекти от „КК-Гайдарски и Син” ЕООД

ЕТ "Търтей Росен Енчев”, ЕТ "Йони-Йонислав Атанасов", „Приятелите 2012” ЕООД, „Брани АЙ” ООД и „Евроконсулт МИГ” ЕООД ще получат по 20 хил. лв, за да стартират и развият свой собствен бизнес. Проектните предложения са по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-1.2.03 “Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност”- Компонент II и са подадени на първа сесия (09.05.2012 до 10.07.2012 г.).

С безвъзмездната помощ одобрените кандидати ще могат да закупят оборудване, обзавеждане и материали за бизнеса си, да извършат строително-ремонтни дейности на помещенията, в които ще се развива и да направят реклама на дейността си.

 

В срок до 31.05.2013 г схемата отворена и по нея се набират проекти предложения.