Поредно признание за "КК-Гайдарски и Син" ЕООД, гр. Плевен. "КК-Гайдарски и Син" ЕООД е одобрена от МЗХ и е включена в регистъра на консултантите по мярка 114 от ПРСР

"КК-Гайдарски и Син" ЕООД, гр. Плевен е одобрено от Министерство на земеделието и горите и е включено в Регистъра на консултантите, които имат право да предоставят консултантски услуги съгласно изискванията на Наредба №10 от 27 септември 2011 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Използване на консултантски услуги от фермери и собственици на гори" по ПРСР.

Ще припомним, следната информация за мярка 114 от ПРСР:

Цели на мярката: Подкрепа на земеделските стопани и собствениците на гори за подобряване устойчивото управление на техните стопанства чрез използването на консултантски услуги; Подпомагане на земеделските стопани по въпросите на управлението на земята и на стопанствата и определяне на необходимите подобрения във връзка със законоустановените изисквания за управление и с условията за поддържането на земята в добро земеделско и екологично състояние; Подкрепа на земеделските стопани и собствениците на гори за повишаване на конкурентоспособността на стопанствата, адаптиране и подобряване на производствената дейност чрез оценка и предоставяне на консултантска помощ за устойчиво управление и за рационално използване на възможностите за финансова помощ чрез различните инструменти на Общата селскостопанска политика.

Максимална субсидия (лв.) Финансовата помощ е в размер 80 % от общите допустими разходи, доказани с фактури и издадени въз основа на тях платежни документи. Общите допустими разходи не могат да надвишават левовата равностойност на 1500 евро за пълен комплект консултации на земеделски стопани и левовата равностойност на 240 евро за комплект консултации на собственици на гори.

Допустими кандидати: Юридически и физически лица и техните сдружения, както еднолични търговци и Общини

Допустими дейности: Комплект от консултации, които обхващат оценка, информация и съвети, предоставени на земеделския стопанин или собственик на гори от доставчик на консултантски услуги, определен като консултант, който е вписан в Регистъра на консултантите към Министерството на земеделието и храните.Регистър на одобрени консултанти по мярка 114 от ПРСР