Одобрен проект на Община Долна Митрополия по ОПРЧР, изготвен от "КК-Гайдарски и Син" ЕООД

На 19.10.2012г. са обявени резултатите по процедура BG051РО001-5.1.04 „Помощ в дома” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, област на интервенция 5.1: „Социално включване и насърчаване на социалната икономика”. Изготвеният проект от „КК-Гайдарски и Син” ЕООД „Да подадем ръка” на Община Долна Митрополия, обл. Плевен е сред одобрените, с което общината ще получи финансова помощ в размер на 182 799,06 лв.

Основна цел на проектно предложение е създаване на Звено за услуги в домашна среда, предоставящо по иновативен начин социални услуги, насочени към осигуряване на почасова помощ в ежедневието и подкрепа за социално включване на лица от целевите групи. В звеното ще бъдат предоставяни три типа почасови услуги в домашна среда – за лична помощ, за социална подкрепа и за помощ при комунално-битови дейности, като по този начин ще се гарантира по-висока ефективност на предоставяните услуги при използване на значително по-малък финансов ресурс чрез прилагане на гъвкави механизми за съчетано почасово ползване на различни социални услуги, ориентирани към индивидуалните нужди на всеки нуждаещ се.