Одобрени са деветнадесет проекта по мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери” изготвени от „КК-Гайдарски и Син” ЕООД, гр. Плевен.

Одобрени са деветнадесет проекта по мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери” по ПРСР, изготвени от „КК-Гайдарски и Син” ЕООД, гр. Плевен.

Предстои подписването на договори за финансиране по мярка112 от ПРСР на деветнадесет клиенти на „КК-Гайдарски и Син” ЕООД, които са едни от първите одобрени на последния прием по мярката, който приключи на 11.09.2012 г. Бенефициентите ще получат до месец и първото плащане по мярката, което е в размер на 12 500 евро.