От 30 юли до 24 август се приемат проекти по мярка 121 от ПРСР

От 30 юли до 24 август се приемат проекти по мярка 121 от ПРСР

    От 30 юли до 24 август 2012 г. ще продължи приемът на заявления по Мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”от ПРСР, съгласно издадена заповед на изпълнителния директор на ДФ „Земеделие”. Приемът на проекти е свързан с одобреното от Европейската комисия седмо изменение на Програмата за развитие на селските райони и насочването на бюджет от 142 млн. евро към мярка 121. В брой 54 на Държавен вестник от 17 юли е публикувано изменение и допълнение на Наредба № 8/03.04.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Модернизиране на земеделските стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.

     За определения период на прием на проекти, допустими за финансово подпомагане са инвестиции на:

- кандидати, изпълняващи проекти по мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери”

- кандидати, изпълняващи проекти по мярка 141 „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране”

- кандидати с подадени заявления по мярка 214 „Агроекологични плащания“, подмярка „Биологично земеделие” и на биологични производители със сертифицирано биологично производство

- кандидати в сектор”плодове и зеленчуци”, за култури определени в приложение към издадената заповед за прием

- кандидати земеделски производители и признати организации на земеделски производители

За определения период на прием на проекти, допустими за финансово подпомагане са и инвестиции по т.нар. гарантирани бюджети:

     - инвестиции за привеждане на съществуващите земеделски стопанства от сектор „Мляко“, в съответствие с изискванията на стандартите на Общността, включително инвестиции за прилагане на Нитратна директива

     - инвестиции за привеждане на съществуващите земеделски стопанства от други животновъдни сектори извън сектор „Мляко“, в съответствие с изискванията на стандартите на Общността, включително инвестиции за прилагане на Нитратна директива

    - инвестиции за специални съоръжения и механизация, сгради, друга недвижима собственост, включително трайни насаждения и съответно оборудване, необходими за преминаване на стопанството към биологично производство на земеделски продукти и храни

Недопустими за подпомагане през определения период на прием са инвестиции за закупуване на техника за обработка на почвата и прибиране на реколтата /трактори, самоходна техника – колесни, верижни трактори, специализирани самоходни машини, всякакъв друг вид самоходни машини за земеделското и горското стопанство, сменяема прикачна техника, с изключение на инвестиции за напоителни съоржения и оборудване/ за производството на зърнено-житни и маслодайни култури.

Тези инвестиции ще са допустими за кандидати с проекти в сектор животновъдство, само за задоволяване на собствените нужди на земеделското стопанство. Допустими ще са и за кандидати, изпълняващи проекти по мярка 112, по мярка 141, кандидати с подадени заявления по мярка 214 „Агроекологични плащания“, подмярка „Биологично земеделие” и на биологични производители със сертифицирано биологично производство.