ФИНАНСИРАЩИ ПРОГРАМИ

В предприсъединителния си период България бе подпомагана от програмите ФАР, ИСПА и САПАРД. След влизането в ЕС, страната ни получава средства от т.нар. структурни фондове на съюза. Средствата от тях са разпределени между осем програми. По четири от програмите предприятията ще могат директно да кандидатстват, т.е. ще бъдат преки бенефициенти по програмите. Средствата по останалите do my homework online just how to publish an instructional research proposal програми, предприятията ще могат да усвояват като изпълнители/доставчици по проекти на всички други преки бенефициенти – общини, министерства, държавни и други публични фирми, образователни и обучителни институции, неправителствени организации.


Като преки бенефициенти представителите на бизнеса получават финансиране по следните програми:
ОП Конкурентноспособност – бенефициенти по програмата са предприятия от промишлеността (без сектора за преработка на селскостопански продукти) и стартиращи технологични фирми.


ОП Развитие на човешките ресурси - бенефициенти по програмата са предприятия от сферата на производството и услугите и обучителни организации.


Програма за развитие на селските райони - бенефициенти по програмата са земеделски производители; предприятия от хранително-вкусовата промишленост (сектора за преработка на селскостопански продукти); фирми, развиващи неземеделска дейност  в селски район – производство, селски туризъм, продажба на елекроенергия от възобновяеми енергийни източници.

Perhaps you wonder what a microbiome is. If in simple terms canadaonpharm.com, it is the totality of all microorganisms in the human body. It is known that there are 10 bacteria per one cell of the human body.


ОП Рибарство - бенефициенти по програмата са юридически лица и еднолични търговци, собственици на риболовни кораби, регистрирани в Регистъра на риболовните кораби на ИАРА, рибари и техните семейства въвлечени в риболова; физически лица, регистрирани като земеделски производители, юридически лица или еднолични търговци, собственици i need help with my personal statement на аквакултурни ферми; собственици на пристанища, асоциации и организации на производителите; рибарски групи.

За повече информация: www.eufunds.bg